2006/Dec/16

อ้างอิง

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/anuruk/anurn.htm

2006/Dec/16

วันสิ่งแวดล้อมไทย

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

ทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ด้วยทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทย

ที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตรัสเตือนให้ร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน

ที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทย

แต่เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย

.

.

จากจุดนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
.
จึงน้อมรับกระแสพระราชดำรัสมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว
.
ในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย
.
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรถือเป็นนิมิตหมายอันดี
.
กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อที่
.
พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงพากเพียร
.
ปฏิบัติเพื่อยังความผาสุกของราษฎรมาโดยสม่ำเสมอ

วันสิ่งแวดล้อมโลก

ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง
.
เมื่อรัฐบาลสวีเดนได้เสนอต่อองค์การสหประชาชาติ
.
ถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ต่าง ๆ
.
คือ การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
.
อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมากรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
.
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก ดังนั้นองค์การสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลสวีเดน
.
จึงได้จัดการประชุมที่เรียกว่า
.
"การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์"
.
(UN CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT)
.
ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515
.
โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี
.
เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่าง ๆ
.
รวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
.
.
.
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมเข้าประชุมถึง 1,200 คน
.
จาก 113 ประเทศ นอกจากนั้น ยังมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน
.
จากหน่วยงานรัฐ องค์การสหประชาชาติ สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
.
และตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก
.
ซึ่งผลการประชุมนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม
.
เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
.
ได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อเพื่อร่วมขจัดภยันตราย
.
ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามโลกของเรา
.
และมีการตกลงที่จะร่วมมือในด้านต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ
.
องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
.
(UNEP : UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME)
.
. ขึ้น และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น
.
จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน
.
รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม
.
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518
.
และก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีเดียวกัน

.

.

ดังนั้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ
.
ระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม
.
วันที่ 5 มิถุนายน
.
อันเป็นวันเริ่มการประชุม
.
ครั้งยิ่งใหญ่นี้ จึงได้รับประกาศให้เป็น
.
"วันสิ่งแวดล้อมโลก" (WORLD ENVIRONMENT DAY)
.
ซึ่งในปี 2541 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
.
หรือ UNEP ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ และให้คำขวัญใช้ร่วมกันทั่วโลก คือ

FOR LIFE ON EARTH "SAVE OUR SEAS"
"เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน"

.

.

อ้างอิง

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/thai/thai.htm

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/world/world.htm

2006/Dec/16

การเปลี่ยนแปลงแทนที่คืออะไร

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ หรือ การทดแทนเชิงนิเวศ

( ecological succession )

เรียกว่า การสืบลำดับทางนิเวศวิทยา

เป็นความ สามารถของระบบนิเวศในการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติที่ถูกทำลาย

ให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์และมั่นคงได้

ถ้าระบบนิเวศทำลาย สิ่งแวดล้อมบางอย่างในระบบ

จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนด้วย

แต่เมื่อทิ้งไว้ก็จะมีการทดแทนขององค์ประกอบให้คืนสภาพเดิมได้

การสืบลำดับขั้นต้นจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยมีชุมชน

หรือเป็นทะเลทราย หลังจากนั้นการสืบลำดับที่ 2

จะเกิดในพื้นที่ที่มีชุมชนสิ่งแวดล้อมมาก่อนแล้วถูกทำลาย

ตัวอย่าง เช่น

ป่าถูกทำลาย - - -? ทุ่งหญ้า- - -?

ป่าละไม่พุ่ม- - -? ป่าสมบูรณ์

.

.

.

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบลำดับเชิงนิเวศวิทยา

- การปลูกป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายโดยภัยธรรมชาติ

- การเพิ่มธาตุอาหารในดินและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

.

.

คลิก เพื่อชมภาพขนาดเต็มค่ะ

.

.

สัตว์สามารถเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่

อาศัยได้หรือไม่่่

สัตว์บางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของพวกมันได้

เช่นตัวบีเวอร์ใช้ฟันที่แข็งแรงกัดกิ่งไม้ออกมา

และนำกิ่งไม้เหล่านี้รวมกับก้อนหินและโคลน

มาสร้างเป็นเขื่อนกั้นลำธาร บ้านของพวกมัน

หรือที่เรียกว่าโพรงก็คือกองไม้ขนาดใหญ่ที่พวกมัน

สร้างขึ้นในบ่อน้ำที่เกิดจากการกั้นลำธารนั่นเอง

พวกมันเลี้ยงลูกของมันที่โพรงไม้นี้เพื่อให้ปลอดภัยจากนักล่า

.

.

แหล่งที่อยู่คืออะไร

แหล่งที่อยู่คือสถานที่ที่พืชและสัตว์อยู่ด้วยกัน

อย่างเป็นสังคมสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด

จะอาศัยในแหล่งอาศัยเพียงแบบเดียวเท่านั้น

และจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในแหล่งอาศัยแบบอื่น

แหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันไปในมหาสมุทร

สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะพบได้ใกล้ระดับผิวน้ำ

มีปลาและปลาหมึกเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่

อาศัยอยู่ในระดับน้ำที่ลึกลงไปกว่านี้

ส่วนใต้ท้องทะเลลึกเป็นสถานที่สำหรับสัตว์ทะเลชนิดพิเศษ

ที่ได้ปรับตัวให้อาศัยอยู่ได้ และพวกมันก็อาจจะตาย

หากต้องไปอยู่ในส่วนอื่นของมหาสมุทร

.

อ้างอิง

คลิก~!!