2006/Dec/16

การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development

.
.

หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน

.
โดยไม่ทำให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนองความต้องการของตนเอง

.
(นิยามของคณะกรรมการโลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

.


World Commission on Environment and Development

.
ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report)

.

การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึง3 ด้าน

.

คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

.

ซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โครงการพัฒนาใด ๆ

.

ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง3 ด้านนี้

.

.

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอะไรที่ไกลกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

.

เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม

.

เพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

.

ลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดี

.

ทำให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายล้างอย่างที่ผ่านมา

.

และยังทำกันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อยู่ดีกินดี และอยู่เย็นเป็นสุข

อ้างอิง


.

การพัฒนาแบบยั่งยืน : กระบวนการกระทำทางเศรษฐกิจสังคม (metabolism)
และการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์

โดย สุทธิดา ศิริบุญหลง