2006/Dec/16

วันสิ่งแวดล้อมไทย

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

ทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ด้วยทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทย

ที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตรัสเตือนให้ร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน

ที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทย

แต่เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย

.

.

จากจุดนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
.
จึงน้อมรับกระแสพระราชดำรัสมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว
.
ในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย
.
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรถือเป็นนิมิตหมายอันดี
.
กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อที่
.
พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงพากเพียร
.
ปฏิบัติเพื่อยังความผาสุกของราษฎรมาโดยสม่ำเสมอ

วันสิ่งแวดล้อมโลก

ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง
.
เมื่อรัฐบาลสวีเดนได้เสนอต่อองค์การสหประชาชาติ
.
ถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ต่าง ๆ
.
คือ การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
.
อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมากรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
.
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก ดังนั้นองค์การสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลสวีเดน
.
จึงได้จัดการประชุมที่เรียกว่า
.
"การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์"
.
(UN CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT)
.
ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515
.
โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี
.
เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่าง ๆ
.
รวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
.
.
.
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมเข้าประชุมถึง 1,200 คน
.
จาก 113 ประเทศ นอกจากนั้น ยังมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน
.
จากหน่วยงานรัฐ องค์การสหประชาชาติ สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
.
และตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก
.
ซึ่งผลการประชุมนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม
.
เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
.
ได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อเพื่อร่วมขจัดภยันตราย
.
ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามโลกของเรา
.
และมีการตกลงที่จะร่วมมือในด้านต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ
.
องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
.
(UNEP : UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME)
.
. ขึ้น และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น
.
จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน
.
รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม
.
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518
.
และก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีเดียวกัน

.

.

ดังนั้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ
.
ระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม
.
วันที่ 5 มิถุนายน
.
อันเป็นวันเริ่มการประชุม
.
ครั้งยิ่งใหญ่นี้ จึงได้รับประกาศให้เป็น
.
"วันสิ่งแวดล้อมโลก" (WORLD ENVIRONMENT DAY)
.
ซึ่งในปี 2541 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
.
หรือ UNEP ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ และให้คำขวัญใช้ร่วมกันทั่วโลก คือ

FOR LIFE ON EARTH "SAVE OUR SEAS"
"เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน"

.

.

อ้างอิง

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/thai/thai.htm

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/world/world.htm