2006/Dec/10

สิ่งแวดล้อม

คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์

ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม

(สามารถจับต้องและมองเห็นได้)

และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)

มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง

อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจร

และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ


สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ

  • 1 สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

    เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากร

  • 2 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

    เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม

    ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม


  • ที่มา :: รวบรวมจากหนังสือเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม